Slovenský jazyk:

 • test – spodobovanie
 • vybrané slová:
 • vybrané slová po B: 1., 2., 3.
 • vybrané slová po M: 1., 2., 3., 4.
 • vybrané slová po P: 1., 2., 3.
 • vybrané slová po R: 1., 2., 3., 4.
 • vybrané slová po S: 1., 2., 3.
 • vybrané slová po V: 1., 2., 3.
 • vybrané slová po Z: 1., 2., 3.
 • test – vybrané slová
 • krížovka – vybrané slová
 • doplňovačka – vybrané slová
 • diktáty na vybrané slová: 1., 2., 3.
 • spodobovanie:
 • rozdelenie hlások, b/p, d/t, ď/ť,
 • dz/c – dž/č, g/k, h/ch, v/f,
 • z/s, ž/š, opakovanie
 • predložky s/so, z/zo
 • predložky s/so, z/zo: slová, vety
 • rod, číslo podstatných mien – spájačka
 • rod, číslo, pád podstatných mien
 • vzory podstatných mien:
 • stredného, ženského, mužského rodu
 • test – tvary slov
 • test – vzory podstatných mien
 • doplňovačka – vzory
 • pády podstatných mien
 • doplňovačky – skloňovanie
 • priraďovanie – pods., príd. mená
 • prídavné mená – opakovanie
 • doplňovačka – opakovanie
 • test – abeceda
 • priraďovanie – slovesá os., č.
 • literatúra: Kto za pravdu horí
 • sloh – postup (list)
 • slovesá – minulý čas
 • slovesá – budúci čas
 • slovesá – opakovanie
 • test – slovesá opakovanie
 • dopln. – mužský rod – vzory
 • dopln. – ženský rod – vzory
 • dopln. – stredný rod – vzory
 • dopln. – vzory -opakovanie
 • slovné druhy – opakovanie
 • nácvičné diktáty: 1., 2., 3., 4., 5.
 • chlapec číta

  Matematika:

 • nácvik – pomenovanie útvarov - 1.
 • pomenovanie útvarov1.
 • tajnička- opakovanie
 • bod, úsečka, priamka
 • úsečka, polpriamka, priamka
 • nácvik – jednotky dĺžky1., 2.
 • jednotky dĺžky1., 2., 3.
 • jednotky dĺžky – usporiadanie1., 2.
 • zmiešané jednotky dĺžky1.
 • vlastnosti útvarov
 • stavby kociek – bez zadania
 • stavby kociek – pečiatky
 • stavby kociek – výplň
 • jednotky hmotnosti, jednotky času
 • obvod štvorca a obdĺžnika
 • obvod štvorca a obdĺžnika1.
 • test – obvod1., 2.
 • konštrukcia trojuholníka
 • kružnica – vyvodenie
 • kružnica a kruh
 • pomenovanie útvarov1., 2.
 • Hry a testy od iných učiteľov: http://pastelka.sk/, http://janah.wbl.sk/, http://evanet.wbl.sk/, http://timi.wbl.sk/, http://www.pozaskolu.sk/acquia-drupal/content/otestuj-sa.